GROHEs gröna omställning

Vägen mot hållbarhet och cirkulär ekonomi

GROHE är ett av världens ledande varumärken när det kommer till köksblandare och kompletta sanitetslösningar för badrum. GROHE har fler än 7 000 anställda i 150 länder, med ett nordiskt huvudkontor i Danmark. Sedan 2014 ingår GROHE i det börsnoterade japanska företaget LIXIL Group Corporation, tillsammans med ett antal andra viktiga varumärken inom sanitets- och byggindustrin.

Byggindustrin i Norden står för 30 procent av det totala koldioxidutsläppet och 35 procent av allt avfall, medan 40 procent av den energi vi förbrukar används i byggnader - främst för uppvärmning av varmvatten. Marknadens krav på branschens leverantörer när det gäller resursbesparingar, hållbarhet och cirkulär ekonomi ökar därför ständigt. Som ledande leverantör av moderna sanitetsprodukter som duschar, toaletter och blandare, har GROHE sedan 2000 arbetat målmedvetet för att uppfylla dessa krav och FN:s klimatmål. Detta genom att minska vårt klimatavtryck både vid tillverkning och användning av de produkter vi erbjuder våra kunder - en avgörande förutsättning för att vi ska kunna förbli en attraktiv leverantör för våra kunder.

Produktion

En avfallsåtervinning på 99 %, målinriktat arbete för koldioxidneutral produktion och ersättande av plast i produktförpackningar med miljövänliga alternativ är viktiga resultat av dessa ansträngningar.

Koldioxidneutralitet

LIXIL-fabrikerna som tillverkar för GROHE, har sedan 2020 arbetat för att bli så koldioxidneutrala som möjligt med befintlig teknik. Arbetet har omfattat riktade investeringar för att minska utsläppen av växthusgaser och öka energieffektiviteten, bland annat genom att konvertera till grön el och investera i solteknik, kraftvärmeverk och innovativa tillverkningsprocesser som är resurssnåla.

Fullständig koldioxidneutralitet har uppnåtts genom att kompensera de återstående oundvikliga koldioxidutsläppen med köp av utsläppsrätter i projekt i Indien och Malawi. Dessa projekt har uppnått WWF:s Gold Standard för hållbar, ekologisk och social utveckling.

Den långsiktiga ambitionen är att uppnå EU:s mål om 100 % koldioxidneutralitet utan användning av utsläppsrätter senast 2050 och därmed bli helt oberoende av fossila bränslen.

Från linjär till cirkulär produktion

Den cirkulära ekonomin är ett viktigt verktyg för att minska världens överförbrukning av resurser. Detta gäller särskilt byggbranschen, som står för mer än 50 procent av världens materialförbrukning. I Sverige och i resten av EU kräver byggherrar därför i allt högre grad att materialproducenterna bedömer sammansättningen och bearbetningen av sina produkter utifrån ett cirkulärt tankesätt. Samtidigt betonar byggnadscertifieringar som DGNB, LEED och BREEAM i allt högre grad vikten av cirkulära produkter.

GROHE har arbetat med den cirkulära produktionsmodellen i flera år och har uppnått resultat som 99 % avfallsåtervinning och användning av mässing med en återvinningsgrad på 80 %.

Som en del av arbetet med att utveckla cirkulära produkter har tillverkningen övergått från den linjära "producera-konsumera-kasta"-modellen till en cirkulär modell. Den nya modellen gör det möjligt att plocka isär produkten i slutet av dess livstid och använda dess komponenter i en ny produkt. Detta minskar drastiskt användningen av nya resurser.

GROHEs övergång till en cirkulär ekonomi är en radikal förändring som har en avgörande inverkan på hela värdekedjan: från utveckling och upphandling till produkter, försäljning och marknadsrelationer. GROHE arbetar målmedvetet för att etablera samarbeten med andra cirkulära företag, skapa gemensamma tillvägagångssätt, stordriftsfördelar och lösningar för retur av färdiganvända produkter. Detta inkluderar restmaterial och återvunna material som kan vara användbara som råvaror i andra företags produktioner. Ett bra exempel är GROHEs samarbete med designföretaget Mater, som återanvänder plastavfall från GROHE i tillverkningen av exklusiva och högkvalitativa designmöbler.

Som det första ledande varumärket inom sanitetsbranschen att tillämpa cirkulär tillverkning, arbetar vi för närvarande tillsammans med branschen för att fastställa och definiera processer för återtagande av cirkulära produkter. Målet är att hålla så många komponenter som möjligt i kretsloppet på bästa möjliga sätt, så att allt återvinns när produkten har tjänat sitt syfte hos en slutkund. Fram till att dessa processer har utvecklats och godkänts, vilket förväntas ske 2024, kommer vi att använda befintliga lokala lösningar. Återlämnade produkter kommer att lämnas in till ex. lokala skrothandlare, kommunala återvinningscentraler eller kommersiella återvinningscentraler.

Minskad plast i förpackningar

Sedan 2018 har GROHE haft som mål att byta till 100 % plastfria förpackningar för att bidra till minskningen av plastavfall i haven. Våren 2022 nådde vi en viktig milstolpe i denna strävan när vi lyckades ta bort all onödig plast från våra förpackningar. Detta har hittills resulterat i att vi har eliminerat cirka 37 miljoner plastkomponenter i våra förpackningar per år.

Produkter

Med det ökade fokuset på hållbarhet, hygien och vatten som en begränsad resurs, arbetar GROHE ständigt med att utveckla och erbjuda produkter som kan hjälpa både konsumenter och byggherrar att minimera sitt och byggnadernas koldioxidavtryck.

Vatten- och energibesparing

GROHEs vatten- och energibesparande teknologier kan, jämfört med traditionella produkter, ge besparingar på mellan 30 och 40 procent av vattenförbrukningen. Exempel på relevant vattenbesparande teknik är beröringsfria och sensorstyrda blandare och toaletter, som inte bara bidrar till vattenbesparingar utan också uppfyller hälsomyndigheters hygienriktlinjer.

GROHE-kranar med integrerad teknik som Silkmove ES och EcoJoy minskar både vatten- och energiförbrukningen. Ett hushåll med fyra personer kan till exempel spara cirka 279 kg koldioxid och cirka 31 412 liter vatten per år.

Cirkulära produkter

GROHE lanserade fyra cirkulära produkter under 2021, som är utformade och tillverkade så att i princip alla komponenter kan återanvändas för att tillverka nya produkter. Det rör sig om tre av de mest sålda köks- och tvättställsblandarna samt en duschtermostat, som alla är Cradle to Cradle®-certifierade på guldnivå.

Produktstandarden Cradle to Cradle är världens ledande, vetenskapsbaserade certifiering och förvaltas av den oberoende ideella organisationen Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Den omfattar strikta krav på en säker, ansvarsfull och cirkulär hantering av material och produkter. För att uppnå en certifiering utvärderas en produkt utifrån fem kriterier: material, återvinningsbarhet, förnybar energi, vatteneffektivitet och socialt ansvar. Varje produkt tilldelas sedan en certifiering i någon av följande nivåer: basic, bronze, silver, gold eller platinum.

De certifierade produkterna gör att byggherrar, inredningsarkitekter och installatörer kan vara säkra på att material återanvänds eller återvinns, att produkterna är funktionella och fria från oönskade ämnen samt att de kan spåras och dokumenteras under hela processen. Samtidigt hjälper de branschen att uppfylla de statliga föreskrifter och standardiseringar som förväntas införas under de kommande åren i takt med att kraven på kontroller av vatten- och energianvändning ökar.

GROHEs lansering av cirkulär design i byggbranschen har erkänts av den världsberömda design- och arkitekturtidningen Wallpaper med priset Smart Space Award för "BEST SUSTAINABLE STEP FORWARD" (bästa hållbara steg framåt).

Miljövarudeklarationer (EPD:er)

För att göra det lättare att välja de minst klimatpåverkande produkterna har GROHE sedan 2022 lanserat miljövarudeklarationer (EPD:er) för sammanlagt 772 av våra mest sålda produkter.

EPD:er gör det därmed lättare för nya byggnader att uppfylla de nya klimatkraven kring livscykelanalyser i byggnadsföreskrifterna och följa en maximal gräns för koldioxidutsläpp per kvadratmeter för hela byggnaden. Samtidigt kräver gröna certifieringssystem som DGNB, BREEAM och LEED information på samma nivå som i EPD:er.

En miljövarudeklaration dokumenterar en produkts miljömässiga påverkan och utvecklas utifrån erkända europeiska och internationella standarder. Det är alltså en standardiserad metod för att tillhandahålla information om energi- och resursförbrukning, avfallsproduktion och miljöpåverkan från tillverkning, användning och bortskaffande av produkten.